ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่นเต็ม: 1  ตุลาคม   2561
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
ดวงดีเงินมา   

ความหวังที่ไม่ไกลเกินจริง   เลขเด่น  เลขดับ  

เมื่อเวลานั้นมาถึง  อาจไม่เป็นไปตามที่เราคิด

ไม่มีอะไร 100 เปอร์เซ็นต์  แต่มันก็เป็นแนว  
 
ความน่าจะเป็น   อัศจรรย์มันเป็นไปได้

ตุลาคม   2561
 
  บนเคยมาครบสามตัว 2 3 4 6 8  เรือนแพ    

 
เด่นบน   4

สองตัวบน   36


สามตัว  436 เด่นล่าง    3

สองตัวล่าง 34
 
รอง  74      
 
แต้มรวมสิบหน่วยบน 9 แต้ม
 
แต้มรวม 9 เลขเด่น= 09-18-27-36-45
**************= 90-81-72-63-54

 
แต้มรวมร้อยสิบหน่วยบน  2 3 5 8

ร้อย-H
1      229-60M 81236      H    
2      038-85W 70125      H    
3      629-20W 14569      H    
4      117-95F  14569      H    
5      131-46Sa 69014      H    
6      623-83S   69014      H    
7      324-27M 58903      H    
8      602-78W 36781      H    
9      117-10Th        69014      H    
10    510-26Sa 70125      H    
11    760-79S   70125      H    
12    xxx-xx?M       92347      ...     

[b]สิบ-T
[/b]
1      038-85W 68023      T     

2      629-20W 57912      T     

3      117-95F  91356      T     

4      131-46Sa 35790      T     

5      623-83S   80245      T     

6      324-27M 68023      T     

7      602-78W 80245      T     

8      117-10Th        13578      T     

9      510-26Sa 79134      T     

10    760-79S   24689      T     
[b]11    xxx-xx?M       35790      ...     [/b]

[b]หน่วย-F
[/b]
1     038-85W    47890  F    

2     629-20W    36789  F    

3     117-95F      25678  F    

4     131-46Sa   58901  F    

5     623-83S      92345  F    

6     324-27M    47890  F    

7     602-78W    69012  F    

8     117-10Th   70123  F    

9     510-26Sa   58901  F    

10  760-79S      03456  F    

11  xxx-xx?M   25678  ...  
[b] [/b]
[b]ร้อยสิบหน่วย-HTF
[/b]
1          005-33F           357      F         

2          596-89Sa         579      HT       

3          234-98Sa         357      T         

4          823-50W          135      F         

5          853-31Th         357      TF       

6          915-39F           913      HT       

7          415-29F           579      F         

8          559-82F           791      F         

9          073-85S           357      TF       

10        229-60M          791      F         

11        038-85W          468      F         

12        629-20W          680      H         

13        117-95F           913      HT       

14        131-46Sa         913      HTF     

15        623-83S           680      H         

16        324-27M          468      F         

17        602-78W          468      H         

18        117-10Th         913      HT       

19        510-26Sa         024      F         

20        760-79S           024      F         
[b]21        xxx-xx?M          246      ...[/b]

สิบล่าง-Td
                                                                               
1      005-33            F         0      2      3      6      8      1      4      7      9      5
2      596-89            Sa       2      3      6      8      0      1      4      7      5      9
3      234-98            Sa       1      5      6      7      9      0      3      2      8      4
4      823-50            W       1      5      8      9      0      3      7      2      4      6
5      853-31            Th       0      3      4      8      2      5      6      7      9      1
6      915-39            F         1      3      7      9      2      4      5      8      0      6
7      415-29            F         0      2      4      5      8      6      9      3      7      1
8      559-82            F         0      2      6      8      1      4      9      3      5      7
9      073-85            S         0      4      8      2      3      5      6      9      1      7
10    229-60            M       0      1      4      6      8      2      3      5      7      9
11    038-85            W       1      3      7      8      9      2      5      4      6      0
12    629-20            W       0      2      6      7      8      3      4      1      9      5
13    117-95            F         0      2      6      9      1      4      8      3      5      7
14    131-46            Sa       1      2      4      8      0      6      7      9      3      5
15    623-83            S         1      3      5      7      8      2      9      0      6      4
16    324-27            M       2      4      6      8      0      3      9      1      5      7
17    602-78            W       1      5      6      7      9      2      3      0      8      4
18    117-10            Th       0      1      4      6      2      3      8      5      7      9
19    510-26            Sa       0      2      6      1      4      7      8      9      3      5
20    760-79            S         1      3      7      2      4      5      8      9      0      6
21    xxx-xx ?    M       0      1      3      5      9      4      7      2      6      8
 
หน่วยล่าง-Fd

                                                                                                           

1       005-33               F                3       0       1       2       4       5       6       7       8       9

2       596-89               Sa              0       3       8       9       4       5       6       7       1       2

3       234-98               Sa              0       2       8       9       4       6       7       1       3       5

4       823-50               W              0       6       7       1       2       4       5       9       3       8

5       853-31               Th              1       3       4       8       0       2       5       9       6       7

6       915-39               F                0       1       3       9       2       5       7       4       6       8

7       415-29               F                3       7       8       9       0       2       5       1       4       6

8       559-82               F                2       4       5       8       3       7       9       0       1       6

9       073-85               S                2       5       6       0       3       4       8       9       1       7

10     229-60               M              0       2       6       9       1       4       7       3       5       8

11     038-85               W              1       5       6       7       0       3       4       9       8       2

12     629-20               W              0       3       8       9       4       5       6       7       1       2

13     117-95               F                5       6       9       1       2       3       7       8       0       4

14     131-46               Sa              2       4       6       0       1       3       8       9       5       7

15     623-83               S                2       3       4       5       9       1       7       8       0       6

16     324-27               M              2       5       6       7       8       0       1       4       3       9

17     602-78               W              0       4       5       8       1       7       9       2       3       6

18     117-10               Th              0       3       6       1       2       4       8       9       5       7

19     510-26               Sa              1       2       4       6       8       7       0       3       5       9

20     760-79               S                0       6       8       9       1       2       4       5       3       7

21     xxx-xx        ?       M              0       4       5       1       3       6       7       8       2       9สิบหน่วยล่าง-TFd
               
1          005-33F         7813   TFd    
2          596-89Sa       5691   Fd      
3          234-98Sa       4580   Fd      
4          823-50W        1257   Td       
5          853-31Th       0146   Fd      
6          915-39F         2368   Td       
7          415-29F         2368   Td       
8          559-82F         2368   TFd    
9          073-85S         9035   Fd      
10        229-60M        0146   TFd    
11        038-85W        8924   Td       
12        629-20W        8924   Td       
13        117-95F         9035   TFd    
14        131-46Sa       4580   Td       
15        623-83S         2368   TFd    
16        324-27M        3479   Fd      
17        602-78W        8924   Fd      
18        117-10Th       0146   TFd    
19        510-26Sa       6702   TFd    
20        760-79S         8924   Fd      
21        xxx-xx?M       3479   ...        
            
ขอบพระคุณ อ.เพลิง
ขอบคุณมากคะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ ขอให้อ.โชคดีรวยๆค่าาา
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ อ.เพลิง  Smile Smile Smile
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณครับ ยอดเยี่ยมครับ ได้ถูกโต๊ดครับ  Smile
เยี่ยมมากๆครับ  อ.เพลิน  Rolleyes
อ.เพลิง ตุดยอดอีกแล้ว
ขอบุคณครับ
ขอบคุณ อ. เพลิงมากมากนะค่ะ